මාකස් Hamberg Aros බලශක්ති ප්රකාශ කිසිදු සම්බන්ධයක් ප්රතික්ෂේප කරයි

(20/11: Fagerhyltan var visst ägare i Aros Energideklarationer.
Det avslöjades sedan i SVT Uppdrag Granskning att Marcus Hamberg ljög och visst var inblandad och t.o.m. majoritetsägare i Aros Energideklarationer.
වැඩි විස්තර කියවන්න. )

.

Marcus Hamberg vill genom telefonkontakt med HBU meddela ett faktafel på Holmbygden.se. Hamberg dementerar all sin och Fagerhyltans inblandning i Aros Energideklarationer och Migrationsverkets asylboenden.

Marcus Hamberg är VD för Fagerhyltan AB. Det företag som köpte Pensionärshemmet och Lärarbostäderna i Holm 2011 efter Johan Stendahls konkurs.

Marcus Hamberg har i dagarna varit aktuell i tidningen ඔහු & කුලී i Uppsala. Han sålde nyligen sina fastigheter i Tobo till Aros Energideklarationer som planerar flertalet asylboenden i Sverige bland annat i orterna Holm och Tobo.

Utifrån Hem & Hyras artikel publicerades därefter på Holmbygden.se att Marcus Hamberg med företaget Fagerhyltan tillsammans med advokaten Michael Sterner var ägare av Aros Energideklarationer i inläggetවැඩි ස්ථානවල ගිනි යටතේ Aros බලශක්ති ප්රකාශ“.

Marcus Hamberg vill därmed klara ut att han eller Fagerhyltan inte äger någon del i Aros Energideklarationer AB eller är inblandad på något sätt i det blivande asylboendet i Holm.

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *