සංක්රමණය මණ්ඩලය අදහස් “Skandalhusen” ප්රවෘත්ති


සැක සාංකා Aros බලශක්ති ප්රකාශ හා Holm දී සැලසුම් රැකවරණ නවාතැන් හා පාලන ආයතන ගණනාවක් පුරා ඝණ. අද SVT Mittnytt මෙසේ සඳහන් කලේ තත්වයන්. දැනට සමාගම සමග කිසිදු ගිවිසුමකට නැත්තේ නොවේ කිරීමට තීරණය මත සංක්රමණික මණ්ඩලය අදහස්. Lodging දී හිටපු කාලකන්නි පින්තූර ද කාලය වන විට ජොහාන් Stendahl ස්වයං සතු දේපළ වලින් පෙනී.

12/11 SVT Mittnytt: Holm වැඩි වැඩියෙන් ප්රශ්න

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *