නව නිවාස දැන්වීම්!

Boende-sidan දිනය!
.

Loviken නිවාස වන්න..
Uthyres:
Loviken දී කාමර වන්න
බෝට්ටු හා ඔරුවකින් ප්රවේශ සමග ජලාශිත මත පිහිටා ලඝු-සටහන කාමර දෙකක්.
තව දුරටත් කියවන්න.

.
.


Säljes:
අඳ, 2:ඒ
ඔයා මෙතනම සමග මළු, ගෙන යන, තාපකයක් සමග වාහන නැවැත්වීමේ.
තව දුරටත් කියවන්න.


OBS! ද කියවීමට:
30/1: අවවාදයයි! Aros බලශක්ති ප්රකාශ Holm නිවාස අඛණ්ඩව මිලදී

 

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *