අඳ, 2:ඒ මළු

අලෙවි!
සහාධිපත්ය townhouses 2:ගබඩා කාමරයේ සමග, ගෙන යන, මම Anundgård තාපකයක් සමග වාහන නැවැත්වීමේ, 5 Sundsvall Mil. තාපය ඇතුලත්.

සහජීවනය,
Anundgård 190 සී

සම්බන්ධතා
ඊවා Frisk 070-2978130

ඔබමයි

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *