සංයෝග

මෙහිදී ඔබට Holm දිස්ත්රික්කයේ ක්රියාත්මක කරන සංගම් කියවන්න පුළුවන්, හා ඔවුන්ගේ ම වෙබ් අඩවි දෙස බැලීමට.

#ShepherdsHut – Holm දිස්ත්රික්කයේ සංවර්ධන
Holm Sportklubb
නව: Holm ෆයිබර් ආර්ථික විද්යා සංගමයේ
Holms fiskevårdsområde
Holm ගේ පළාත් ඉතිහාසය සමාජය
Holms Husmodersförening
Draka කඳු snowmobile සමාජය – රථ, යතුරු පැදි, Snowmobile
PRO Holm
Gimåfors Bygdegårdsförening
Gimåfors ටෙනිස් සමාජය: නායකයන් Ingemar Holmvall 070-335 50 99
Vike ලාභ පොලී පිරිසක්
Österströms Bygdegårdsförening
Holm කෝරලයේ

අපි ආශ්රය කලදසාව,, ව්යාපාරය හෝ සමාජ? කරුණාකර අපව එසේ සම්බන්ධ,!