අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය

එක්ව HBU බැංකුවේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය දැනට:

සභාපති Niklas Wikholm
උප සභාපති Patrik Lindmark
සාමාජික උල්ෆ් ඇන්ඩර්සන්
භාණ්ඩාගාරික ග්ලෙන් තර
සාමාජික කෙන්ට් Norling
ආදේශකයක් මැරියන් Fors
ආදේශකයක් ජනවාරි Strömberg
ආදේශකයක් ස්ටෙෆාන් Edin

නාම යෝජනා:

ආසා Hallberg (කැඳවීමේ), මැක්ස් Wikholm

ගණකාධිකාරී:
Görgen ඔල්සන්
ඇනා-ග්රේටා Nyström Wiklund

නියෝජ්ය විගණකවරුන්:
හාන්ස් Wikholm
මරියා නෝබර්ග්

අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් මැතිවරණ සඳහා නව වාර්ෂික රැස්වීම මාර්තු මාසයේ දී සිදු වනු ඇත 2017.

කරුණාකර, අපට මෙහි සම්බන්ධ.