මෙම bookmobile


මෙම bookmobile සියලු පුරවැසියන් වෙත ලබා ෙනොෙවනස්ව මහජන පුස්තකාලය.
ඒ ගැන ඇති 3500 නවකතා ස්වරූපයෙන් එක් එක් හැරීම මත ඔප්පු සහිත, සියළුම වයස් කාණ්ඩ සඳහා රහස් පරීක්ෂක කතා හා පොත්. ණය ලබා ගැනීමට ශ්රව්ය පොත් සහ ඔබ නිදහසේ MP3 ආකෘතියෙන් පොත් බාගත හැකි මාධ්ය jukebox ඇත. බස් ඔබ ණය ලබා ගැනීමට අවශ්ය පොතක් අතුරුදහන්, ඔබ හැකි, කිසිදු චෝදනාවක්, තවත් පුස්තකාල සිට ඊළඟ වාරය එය ඇණවුම්.

මෙම bookmobile නිතිපතා මසකට වරක් Holm සංචාරය. වසන්තයේ දී 2016 – බදාදා 27/1 24/2 30/3 27/4 25/5.
12.20-12.30 ආනතිය 126
12.40-14.10 Anundgård, පාසලේ
14.25-14.45 Vike
15.00-15.15 Loviken
16.10-16.25 Sunnansjö
16.50-17.20 Sula

මාව බස් එක තැනක නතර කරනු ඇත අවශ්යද?
මෙම bookmobile Holmsjön පමණ ලබා ගැනීමට අවශ්ය තරම් කාලය තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ, හෝ තවත් නැවතුම් යෝජනා අවශ්ය ඔබ අප හා සම්බන්ධ වීමට ඔබටත් 060-19 18 28 හෝ bokbussen@sundsvall.se. ඔබට සම්බ වේ ජංගම පුස්තකාල සඳහා නව කාල සටහන්, මෙහි.

ඔබ විශේෂ දෙයක් ණය ලබා ගැනීමට අවශ්ය නැහැ?
bookmobile කාර්ය හෝ දරුවන් අමතන්න- කලින් හා තරුණ පුස්තකාල 060-19 18 28. ඒ නිසා අපි ඔවුන් එය ඔබ ණය ලබා ගැනීමට අවශ්ය ගත වග බලා ගන්න. ඔබ ද මෙම ඊ-තැපැල් හරහා කල්තියා පොත් ඇණවුම් කළ හැකිය: bokbussen@sundsvall.se ඔබ පුස්තකාල කාඩ්පත් අතුරුදහන්, අපි එය සෘජුවම ගස්වති, ස්ථානයේ, බස් එකේ

17/2 -16 Holmbygden.se: මෙම bookmobile “Mobibblan” – මෙම රෝල් පුස්තකාලය
24/10 -15 Sundsvall Tidning:
ජංගම පුස්තකාල පැරණි bookmobile විස්ථාපනය
29/10 -15 Youtube: නව ජංගම පුස්තකාල සමාරම්භක වියා “Mobibblan”
4/10 -12 Holmbygden.se: මෙම bookmobile අතහරින්නේ නැහැ

සම්බන්ධතා
070-660 42 32, 060-19 18 39
bokbussen@sundsvall.se

සත්වයින්- හා තරුනයන් පුස්තකාලය:
060-19 18 28,
barnbiblioteket@sundsvall.se
පුස්තකාලයාධිපති Birgitta Ingebrand,
රියදුරු / පුස්තකාලයාධිපති ජනවාරි Åkerström.

වෙබ් අඩවිය: bibliotek.sundsvall.se/web/arena/bokbussen

ජංගම පුස්තකාල නැවතුම් සිතියම

ෆේස්බුක් මත bookmobile