பலகை

இணைந்து HBU குழு தற்போது உள்ளது:

தலைவர் நிக்லஸ் Wikholm
துணை தலைவர் Patrik Lindmark
செயலாளர் ஜனவரி ஸ்ட்ரோம்பெர்க்
பொருளாளர் க்ளென் விரிவுபடுத்தும்
உறுப்பினர் மரியன்னெ fors
பதிலாக உல்ஃப் ஆண்டர்ஸன்
பதிலாக ஸ்டீபன் Edin
பதிலாக Catrin Kolbäck
பதிலாக கிறிஸ்துவ ஓல்ஸன்

 

குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் நியூ வருடாந்திர கூட்டத்தில் மார்ச் நடைபெறும்.

இங்கே எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.