బస్సులు

సత్వరమార్గాలు
హోల్మ్ మరియు సుండ్స్వల్ల్ మధ్య మారండి
లైన్ 28 సుండ్స్వల్ల్ – హోల్మ్
ధరలు మరియు సమాచారం
లైన్ 30 సుండ్స్వల్ల్ – లైడెన్
లైన్ 133 సుండ్స్వల్ల్ – హై సీస్


.
హోల్మ్ మరియు సుండ్స్వల్ల్ మధ్య మారండి

అనేక ఇతరులు వంటి, హోల్మ్-సుండ్స్వల్ల్ మధ్య చేరాలనుకుంటే చూస్తున్న? ప్రయాణానికి ఖర్చు కారు లేదా బస్సు ద్వారా మీరు వెళ్ళి అని నేరుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ గృహాల ధరలు భర్తీ. ఫిట్స్ లేదా బస్సు స్వీకరించే పని వెళ్ళండి, మీరు కూడా డ్రైవింగ్ మరియు వాయువు డబ్బు రెండు సేవ్ చేయవచ్చు.
లైన్ 28 సుండ్స్వల్ల్ – హోల్మ్ (Vike)
Se Holmbussen i pdf-format eller genom sökfunktion här på Dintur,ఉంది.

OBS! Sträckan Sundsvall-Kovland kompletteras ibland med byte via Linje 30, se tider längre ner.
.

ఎంత ట్రిప్ హోల్మ్-సుండ్స్వల్ల్ చేస్తుంది (50 km)?
Som pensionär eller med 100% sjukersättning/aktivitetsersättning kan man köpa “Seniorkortet” och som barn 0-19 år kan man köpaBarnkortetoch åka obegränsat inom hela Sundsvalls kommun för endast 100 SEK / నెల.

Reskostnaden för övriga resenärer beror på hur ofta man åker och hur man betalar.
Övriga priser hittar du här på Dintur.se.

.

మరింత సమాచారం కౌంటీ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ కనిపించే – dintur.se
స్కూల్ రవాణా నియమాలు
మీరు కనుగొంటారు här på Sundsvalls kommuns hemsida.
Träpatronen రవాణా & పర్యాటక అదృష్టం సుండ్స్వల్ల్-హోల్మ్ నిర్వహిస్తుంది, వారు కనుగొంటారు ఇక్కడ.

కు లైడెన్ లేదా Kovland కారు స్థలాలు తీసుకున్న లేదా కార్ ఒక ఎంపికను కావచ్చు, బస్సు పడుతుంది. మరింత డౌన్ మీరు బస్ సార్లు వెదుక్కోవచ్చు “Lidenbussen” – లైన్ 30.


లైన్ 30 సుండ్స్వల్ల్ – లైడెన్ (Hammarstrand)
ఒక పెద్ద పరిమాణం కోసం ఒక ప్రణాళిక క్లిక్.
Lidenbussen i pdf-format eller sökfunktion på Dintur.se.


.
లైన్ 133 సుండ్స్వల్ల్ – హై సీస్
లార్జర్ వ్యూ టైమ్టేబుల్ క్లిక్.
PDF ఫార్మాట్ లో హై సీస్ బస్సు.

.


PDF ఫార్మాట్ లో అన్ని కాలపట్టికలు
Holmbussen లైన్ 28
Lidenbussen లైన్ 30
హై సీస్ బస్సు లైన్ 133