Lupon

Sa pakikipagtulungan ni HBU board ay kasalukuyang:

tagapangulo Niklas Wikholm
panglawang pinuno Patrik Lindmark
Sekreterare Jan Stromberg
ingat-yaman Glenn Widén
miyembro Marianne Fors
kapalit Ulf Andersson
kapalit Stefan Edin
kapalit Catrin Kolbäck
kapalit Christin Olsson

 

New taunang pulong para sa halalan ng mga miyembro ng lupon ay magaganap Marso.

Mangyaring makipag-ugnay sa amin dito.