ברעט

I föreningen HBU’s styrelse sitter för närvarande:

Ordförande ניקלאַס וויכאָלם
Vice ordförande פּאַטריק לינדמאַרק
Ledamot Ulf Andersson
טרעאַסורער Glenn Widén
Ledamot קענט נאָרלינג
Suppleant Marianne Fors
Suppleant jan סטרöמבערג
Suppleant Stefan עדין

Valberedning:

Åsa Hallberg (sammankallande), מאַקס וויכאָלם

Revisorer:
Görgen Olsson
Anna-Greta Nyström Wiklund

Revisorsuppleanter:
Hans Wikholm
Maria Norberg

Nytt årsmöte med omval av styrelsemedlemmar äger rum i mars 2017.

Kontakta gärna oss här.