hällingen凉亭。

fritidshuset系卖咗! 欢迎嚟霍尔姆嘅新主人!


好靓嘅屋有两个卧室和厨房. 设备齐全噶厨房同冲凉房. 愉快嘅
有权对水嘅holmsjön码头. 宾馆同förrådsbyggnad. inglasad阳台睇风景湖.