ലവ് മെലാൻഡർ ഗിമോഫോർസിൽ മാന്ത്രിക തന്ത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു 10/9


The 10 september kl 18 uppträder Love Melander i Gimåfors. Passa på att boka bord, för både middag och show, genom Gimåfors Bygdegårdsförening.

Hör av dig till Rut-Marie på 072-2169059 eller rut-marie@hotmail.com.

സ്വാഗതം!

ഒരു മറുപടി വിടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.