Grannsamverkan i Holm

Holm finns grannsamverkan med kontaktpersoner runtom i de olika byarna. Det är ett samarbete med polisen och en metod för att förhindra stölder och brottslighet för att öka trivseln och tryggheten i vår bygd. Det betyder att vi hjälps åt att hålla koll på varandras hus, båtar och andra tillhörigheter medan man är bortrest. Därtill har vi telefonkedjor mellan kontaktpersonerna i de olika byarna för att kunna hjälpa polisen att gripa en tjuv eller annan brottsling i Holm-trakten.

Viktigt för en bra grannsamverkan är att:
– Vara vaksam.
– Prata med grannar när du skall bort.
– Märka upp tillhörigheter synligt.

Läs mer om Grannsamverkan här på Polisens hemsida.

Vill du veta mer eller få kontakt med någon kontaktperson för Grannsamverkan i någon by i Holm, så går det bra att gå via föreningen Holmbygdens Utveckling, HBU. Kontaktuppgifter till HBU hittar du här.

OBS!
Vid pågående brott – Ring SOS Alarm 112.
Vid misstänkt tidigare stöld eller brott – Ring Polisen 114 14.


Envarsgripande – När man som civil griper någon på eget initiativ
Vem som helst har rätt att, i vissa speciella situationer, gripa personer som har begått brott som har fängelse i straffskalan. Den som grips ska påträffas på bar gärning eller på flyende fot.
Källa: Åklagarmyndigheten

Om ett brott har fängelse på straffskalan, dvs. om man kan dömas till fängelse för den typen av brott, framgår av Brottsbalk (1962:700). Man skall dock alltid först överväga om ett ingripande verkligen är värt risken. Det kan vara väldigt farligt när vapen och droger ofta finns med i bilden vid brott.

Nedan är ett par exempel på brott som kan vara aktuella för envarsingripande:

4 kap. Om brott mot frihet och frid
6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.

Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år.

8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott
1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.