Anundgårds förskola i Holm kan öppnas efter babyboom, men Sundsvalls kommun besvarar ej förfrågningarna – HBU och föräldrar arbetar för en nystart

Sundsvalls kommun har en strategi för landsbygden som de själva inte följer, åtminstone inte när det gäller Holm och Anundgårds förskola. Det kan även ifrågasättas huruvida de följer Förvaltningslagen och sina skyldigheter att ge sina medborgare svar, när de efter 5 månader fortfarande inte besvarat föräldrars intresseanmälningar till att ha barnen på Anundgårds Förskola. Föreningen Holmbygdens Utveckling, HBU, har därtill ställt frågor till kommunen om detta, men även de frågorna lämnas obesvarade. Skall en förälder behöva vänta ett halvår på ett simpelt svar, när man önskar förskoleplats?

Enligt Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram är visionen att ha en väl fungerande service på landsbygden och de främsta målen för programmet är att öka befolkningstillväxt och sysselsättning. 
Detta verkar inte vara något som gäller för Holm, som är den kommundel/socken i Sundsvalls kommun som är störst till ytan i förhållande till befolkningsmängd (1,13 pers/km². Källa: SCB, Wikipedia).
.
Här, om någonstans i kommunen, borde man med andra ord verka för att uppfylla programmets visioner och mål.
.

Sundsvalls kommuns verksamheter har lämnat Holm en efter en de senaste decennierna vad gäller såväl bostäder som annan service. Österströms Herrgård, Pensionärshemmet, Lärarbostäderna, hemtjänstkontor, Anundgårds skola och nu senast Anundgårds förskola. De fastigheter kommunen sålt hitintills ägs idag av företag utan anknytning till bygden och kantas idag av misskötsel och förfall.

Förskolan i Holm
Till skillnad från alla övriga kommunala nedlagda verksamheter i Holm är förskolan idag ”bara” vilande. Verksamheten pausades för 1,5 år sedan i och med ett sviktande barnunderlag. En av följderna blev att en familj med två barn på förskola och fritids tvingades flytta då det inte längre fungerade med hämtning av barn med de längre avstånden till Liden eller Kovland, ca 2 och 4 mil bort, som blev alternativen.

Att få igång förskolan igen är synnerligen en grundläggande service som verkligen skulle bädda för befolkningstillväxt och inflyttning till Holm. Framförallt barnfamiljer. Det skulle dessutom innebära en arbetsplats i byn. Alltså precis det kommunen i sitt landsbygdsprogram beslutat att arbeta för. Sedan förskolan lades vilande är det dock oklart hur kommunen arbetat för att komma till stånd med en öppning av den igen, om de arbetat för det överhuvudtaget. Idag kan man även fråga sig om de till och med motarbetar en öppning.

Anundgård saknas som alternativ. Omöjligt för föräldrar att veta att den finns vilande och kan öppnas igen.

”Omöjligt” att anmäla intresse till den vilande förskolan igen
Det verkar dock väldigt oklart om Sundsvalls kommun verkligen vill öppna den vilande förskolan igen. På deras hemsida där de offentligt listar alla kommunens förskolor är Anundgård helt borttaget och även på sidan där föräldrarna via inloggningssidan kan söka förskoleplats till sina barn har man tagit bort alternativet ”Anundgård”. Det står heller ingenstans att om den just nu är vilande och kan öppnas om barnantalet stiger. På så vis har kommunen gjort att det inte finns något naturligt sätt att hitta information eller söka förskoleplats och därmed kunna öppna förskolan igen.

 

 

Föreningen Holmbygdens Utveckling, HBU, jobbar bland annat för utökad service och inflyttning.

Föreningen Holmbygdens Utveckling sökte svar från kommunen
För att utröna vad som egentligen krävs för att öppna förskolan i byn och hur man skall bära sig åt, när det inte finns något officiellt sätt att känna till förskolan eller söka plats på den, sökte HBU, Holmbygdens Utveckling, svar hos kommunen.

Tidigare rektor för Anundgårds förskola (nuvarande rektor för Liden och Indal), Anna Holter, sade att man tidigare pratat om kring 8 barn för att ha en förskola igång och menade på att om finns kring det barnantalet borde det undersökas om den kan öppnas igen.

 

.

Barn och utbildningsnämndens styrande principer (sidan 4) påtalar att förutsättningar finns för en öppning av förskolan i Holm.

I Barn och utbildningsförvaltningens styrande principer kan följande läsas:
”Om antalet placerade barn på en förskola understiger fyra stycken bör barnen placeras om till närbelägen förskola. Om barnantalet på en förskola ligger mellan 5-10 kan förskoleverksamhet delvis behöva bedrivas på en närbelägen förskola vissa dagar i veckan.”
Det vill säga, vid fler än 4 barn bör en förskola minst bedrivas på deltid i Holm och om är det fler än 10 barn borde det definitivt finnas en på heltid.

Det står även i principerna att ”Hänsyn ska tas till av förvaltningen, nämnden eller kommunen andra beslutade styrdokument”. Ett sådant är Landsbygdsprogrammet.

Förutom att Landsbygdsprogrammet skall genomsyra kommunens arbete för att utveckla landsbygden har man även valt att fokusera extra mycket på utvecklingen av just området Holm, Indal och Liden med ett så kallat lokalt råd. I detta lokala råd, med både kommunpolitiker och lokala föreningsföreträdare, har Anundgårds förskolas betydelse för Holm också lyfts fram som den allra viktigaste punkten för utvecklingen lokalt.

Babyboom och inflyttning ger underlag, men intresserade barnfamiljer nekas svar
Då kommunen inte skapat någon kanal för att kunna anmäla intresse till förskolan, sade Anna Holter att föräldrarna kan skriva till placeringshandläggarnas officiella mejlbrevlåda (forskolan@sundsvall.se) för att informera kommunen om sitt intresse av en förskoleplats på Anundgårds förskola, Holm.

Barn och utbildningsförvaltningen har som förvaltningsmyndighet en skyldighet enligt förvaltningslagen att ge medborgare service utan onödigt dröjsmål. Att svara på mejl och frågor är en grundläggande sådan service. Om kommunen vägrar eller dröjer orimligt länge att svara kan man anmäla till Justitieombudsmannen, JO. JO kan då rikta kritik mot kommunen om de har brustit i sin serviceskyldighet.

Myndigheter ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Tiotalet föräldrar i Holm skrev till Sundsvall kommun och meddelade intresse för förskoleplats på Anundgårds förskola, men fick inga svar
Under 2019-2020 har en babyboom och inflyttning av flera familjer skett i Holm och idag finns ett underlag för att starta förskolan igen. Kommunen informerar dock inte föräldrar i Holm, eller någon annan för den delen, om att förskolan skulle kunna öppnas igen. Därav kontaktade Holmbygdens Utveckling föräldrarna i somras och berättade om vart man kunde skicka sitt intresse till kommunen.

Småbarnsföräldrar i Holm som önskar plats för sina barn på förskolan, får inga svar från kommunen.

I augusti 2020 skrev föräldrar till fler än 10 barn i Holm, med barn som är 3 år eller yngre, till Barn och utbildningsförvaltningen att de var intresserade av förskoleplats i Holm och frågade när den kunde öppna igen. 8 av dessa barn är dessutom förstfödda och som brukligt är får de därtill ofta några småsyskon inom några år. Nu i januari 2021, snart ett halvår (!) senare, har föräldrarna inte fått svar från Sundsvalls kommun angående önskan om förskoleplats..

HBU ställde även de i augusti en rad frågor om hur de skulle gå vidare med arbetet att öppna förskolan igen, men några svar blev det inte.

.

”Har inte hört talas om alla dessa barn i Holm”
I november när ingen återkoppling skett efter tre månader sökte HBU återigen kontakt med kommunen. Verksamhetschefen för Norra Förskoleområdet, Mikael Nilsson Ryttlinger, sade då att de gjort en demografisk undersökning i Holm och att det bara fanns 4 barn i Holm. Han hade inte kännedom om alla de barn vars föräldrar skrivit till förskolehandläggarna och förvaltningen, utan hänvisade vidare till rektorn Anna Holter igen. Anna Holter hade inte heller hon fått höra om dessa barn eller sett någon sammanställning och tyckte det var märkligt att förskolehandläggarna inte svarat föräldrarna som skrivit till barn och utbildningsförvaltningen.

Frågor om hanteringen av intresseanmälningarna besvaras inte heller – trots lagkrav om att svara medborgarna


.När HBU den 11:e november frågade förskolehandläggarna om de gjorde någon sammanställning av alla intresseanmälningar från Holm och om de besvarat föräldrarnas brev, så svarar de inte.

.

Den sjunde december, 17 dagar senare utan svar från kommunen, frågade föreningen hur det går med svaren på frågorna de skickat. Då svarade en förskolehandläggare, utan att skriva sitt eget namn som avsändare i mejlsvaret, att hen vidarebefordrat frågorna till deras verksamhetschef. (På en följdfråga om hur det kunde ta 17 dagar att svara ”att de vidarebefordrat frågorna”, när vi underströk att vi önskade skyndsamma svar och direkt informerades om frågorna hänvisades vidare, har förskolehandläggarna fortfarande idag en månad senare inte svarat på.)

Till idag, 11 januari 2021, har ingen verksamhetschef eller handläggare svarat på varken föreningens eller föräldrarnas mejl skickade i augusti 2020 och därefter.
De svar som anlänt på skickade mejl är endast kommunens mejlserver som låter hälsa – ”Vi besvarar dig så snart vi kan”…

Läs mer
Sundsvall Tidning: De vill öppna stängda förskolan i Holm: ”En möjlighet för barnfamiljer att bo kvar”
SVT: Föräldrar i Holm utanför Sundsvall kämpar för en förskola
SVT: Förskolan i Holm stängdes 2019 – öppnas eventuellt igen till hösten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *