Över 1000 namnunderskrifter mot vindkraftsparkerna söder om Holmsjön och vid Navarn-Hullsjön i Översiktsplan 2040

Idag finns redan 65 vindkraftsverk i Holmbygden och med planerade kan det bli totalt 220 verk inom 2-3 mils radie från Holms kyrka. Vindparkerna Långåsen och Högsvedjan ligger dessutom beläget särskilt illa till vilket beskrivs närmre i yttrandet till Sundsvalls kommun.

Det har varit en stor uppslutning med över 1000 insamlade namnunderskrifter om ett ”Nej till nya vindparker på Långåsen/Anundgårdsåsen och Högsvedjan”, som nu lämnas till kommunstyrelsen tillsammans med synpunkter på Översiktsplan 2040.
Långåsen/Anundgårdsåsen söder om Holmsjön och Högsvedjan vid Navarn/Hullsjön är de två nya vindparker som föreslås av Eolus till kommunens översiktsplan.

En namninsamlingen till kommunen har gjorts i Holm och Norra Stöde bland boende, sommargäster, turister och andra som berörs i området. Bland annat framförs att tätheten och antalet just kring Holm redan är väldigt högt, att placeringarna av föreslagna parker är olyckligt i söderläge från bebyggelserna sett – vilket nu är det enda väderstrecket utan vindkraft. Därtill finns flera andra skäl kopplat till störningar i natur, för djurliv, samt kulturella och fastigheters värden.

Därtill har ytterligare flertalet personer och föreningar skickat in sina synpunkter på byggplanerna via kommunens e-tjänst för Översiktsplan 2040.
(Alla med synpunkter kan skicka dem direkt som underlag till kommunens beslut. Sista dagen för att lämna synpunkter är 30/9 2021, läs mer här.)
.

Nedan kan du läsa de synpunkter som nu lämnas med namninsamlingen som remissvar till Sundsvalls kommun.

.
Föredrar du att läsa via pdf eller skriva ut dem kan du göra det
här.
.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

.

Övrigt

Sundsvalls kommuns största utpekade rekreationsområde i Översiktsplan 2040 (ÖP 2040) ligger alldeles nedanför en av de planerade parkerna på Långåsen (Anundgårdsåsen). Med en sådan park skulle alltså de nära 300m höga vindsnurrorna ligga på nära avstånd rakt i sydläge och i utsikten från rekreationsområdet och Holms kyrka.
..

.
I planeringsunderlaget för ÖP 2040 har sjöarna Holmsjön och Navarn även markerats som friluftsområden.

 

Sundsvalls kommun har i sina tidigare planeringsförutsättningar (sid 138) för översiktsplanering poängterat att tystnaden blivit en bristvara i det moderna samhället. Dessa parker planeras nu i dessa så kallade ”stora tysta opåverkade områden”, som regleras i Miljöbalken;
”2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.”

 

 

 

 

Läs tidigare utställningsutlåtande från 2012 som då utgjorde underlag till antagandehandling och tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
Idag har dessa utpekade områden tagits i anspråk, vilket resulterade i tre parker byggda Holm-området (Kråktorpet, Nylandsbergen och Nötåsen).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *